AgetownPvP


agetownpvp.mnplay.nl [1.15.2]

Jouw titel

1. Je wilt gaan werken met een vast opgestelde cirkel zaag, maar je merkt dat de beschermkap er niet meer op zit. Wat moet je doen?

Niet gaan zagen met de cirkelzaag en het direct melden bij je leidinggevende.goed

Een beschermkap van een andere cirkelzaag afhalen en verder gaan met de klus.

Voorzichtig zagen en een ruimtezichtbril opzetten.

2. Wat is het doel van de milieuwetgeving?

Het regelen van de productie van gevaarlijke stoffen.

Aangeven op welke wijze gevaarlijke stoffen mogen worden opgeslagen.

Het beschermen van de mens en het milieu tegen gevaarlijke stoffen.goed

3. Je werkt bij een sloopbedrijf en bent bezig met het slopen van een oude fabriek in een woonwijk. Wie staan er volgens de V&G wetgeving onder toezicht van je werkgever? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

De bewoners van de woonwijk.

De uitzendkrachten die werkzaam zijn op de klus.goed

De stagiaires.goed

De werknemers met een arbeidscontract.goed

4. Wat betekent de CE-markering op machines?

Dat het product in Europa geen periodiek onderhoud nodig heeft.

Dat het product alleen in Europese landen mag worden gebruikt.

Dat het product aan de minimale Europese veiligheidseisen voldoet.goed

5. Je bent werkzaam bij een sloopbedrijf. Voor welke werkzaamheden heb je een aanvullende werkvergunning nodig? Meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

Het recyclen van puin.fout

Het graven in vervuilde grond.goed

Het slopen van asbesthoudend materiaal.goed

Het installeren van een stortkoker.fout

6. Joris werkt als leidinggevende en heeft een belangrijke taak rond de werkvergunning. Waar moet hij in elk geval voor zorgen?

Dat de werkvergunning op de werkplek aanwezig is.goed

Dat hij de werkvergunning een volgende keer nog eens kan gebruiken.

Dat de werkvergunning na afloop direct wordt ingeleverd.

7. Tijdens de bouw van een parkeergarage vindt een bedrijfsongeval plaats. Uit het onderzoek van de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) blijkt dat de V&G wetgeving is overtreden door een werknemer en een werkgever. Voor wie kan de inspectiedienst een boeterapport opstellen?

Alleen de werkgever.fout

Alleen de werknemer.

Zowel de werkgever als de werknemer.goed

8. Waarvoor moet een werkgever een arbodienst in schakelen?

Het uitvoeren van een periodiek medisch onderzoek.goed

Het toelichten van de veiligheidsmaatregelen bij gevaarlijke stoffen.fout

Het opleiden van de bedrijfshulpverleners.

9. Marcel is operationeel leidinggevende en zijn team gaat graafwerkzaamheden uitvoeren in vervuilde grond. Wat is juist?

Gebruik J voor Ja, N voor Nee.

Er moet een aanvullende werkvergunning aanwezig zijn (J/N). N Wrong

Er moet een verklaring van medische geschiktheid van alle werknemers aanwezig zijn (J/N). N Correct

Er zijn specifieke veiligheidsregels opgesteld (J/N). J Correct

Alle medewerkers zijn in het bezit van een SOG diploma (J/N). J Wrong

10. Wat is een veiligheidspaspoort?

Een persoonlijk document, dat de werknemer moet tonen als hij naar het buitenland gaat en waarin vermeld staat bij welke bedrijven hij gewerkt heeft.

Een persoonlijk document waarin er bijgehouden wordt bij welke bedrijven een werknemer gewerkt heeft.

Een persoonlijk document met belangrijke gegevens over gevolgde opleidingen, medische geschiktheid en inentingen.goed

11. Vincent is leidinggevende bij een gespecialiseerd schoonmaakorganisatie en hij gaat met zijn team een klus uitvoeren bij een petrochemisch bedrijf. Bij het schoonmaken van een besloten ruimte is Vincent de mangatwacht. Welke diploma's en certificaten moet Vincent hebben voor deze deze klus? Meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

Diploma 'B-VCA'.fout

Diploma 'VOL-VCA'.goed

SOG Certificaat 'Werken als buitenwacht'.goed

SOG Certificaat 'Werken met onafhankelijke ademhalingsbescherming'.fout

12. Je merkt dat een collega drugs gebruikt op het werk. Wat doe je?

Je meldt het drugsgebruik bij de GGD.

Je meldt het drugsgebruik bij je leidinggevende.goed

Je vraagt je collega om alleen nog drugs in zijn vrije tijd te gebruiken.

13. Je bent leidinggevende bij een aannemersbedrijf. Je ziet dat je een aantal van je medewerkers zonder CE gekeurde veiligheidsschoenen op de bouwplaats lopen. Je spreekt ze er op aan en ze zeggen dat de veiligheidschoenen niet fijn zitten. Hoe kun je hen motiveren om wel de veiligheidsschoenen te dragen?

Gebruik J voor Ja, N voor Nee.

De medewerkers informeren over gevaren van werken zonder veiligheidsschoenen (J/N). J Correct

Aangeven dat het hun eigen verantwoordelijkheid is (J/N). N Correct

Camera's ophangen om te controleren of ze de schoenen wel gaan dragen (J/N). N Correct

Zorgen voor een goed zittende veiligheidsschoenen (J/N). N Wrong

14. Marc heeft de taak gekregen om specifieke voorlichting te geven aan zijn nieuwe collega's. De algemene veiligheidsregels zijn al verteld door zijn leidinggevende. Wat is een onderwerp dat Marc in deze specifieke voorlichting kan bespreken?

De explosiegevaarlijke zones op de werkplek.goed

De noodzaak en gebruikregels van PBM's.

De richtlijnen bij een ontruiming.fout

15. Als operationeel leidinggevende is het je taak om regelmatig werkplekinspecties uit te voeren. Met welke aandachtspunten moet je rekening houden? Meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

Kijk alleen: stel geen vragen en geef geen adviezen.

Trek voldoende tijd voor de werkplekinspectie uit.goed

Observeer een hele groep van werknemers en nooit maar één persoon tegelijk.

Maak vooraf duidelijk wat de bedoeling is.goed

16. Je bent leidinggevende bij een schoonmaakbedrijf. Tijdens je werkplekinspectie kijk je hoe je medewerkers omgaan met het gevaarlijke stoffen. Waar moet je op letten? Meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

Hoe de werksfeer in het team is.

Of de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt.goed

Of de medewerkers de werkinstructies toepassen.goed

Of alle etiketten nog leesbaar zijn.fout

17. Wat is een Taak Risico Analyse (TRA)?

Een overzicht van de taken die binnen een bedrijf risico's kunnen veroorzaken.

Een evaluatie van de taken die genoemd zijn in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Een analyse van de risico's, verbonden aan de uitvoering van risicovolle werkzaamheden.goed

18. Je bent medewerker van schildersbedrijf. Je hebt een verfklus afgerond en gaat nu starten met een nieuwe verfklus. Wat moet jij doen net voordat je met deze nieuwe verfklus start?

Je voert een RI&E uit.fout

Je voert een TRA uit.

Je voert een LMRA uit.goed

19. Je werkt in een werkplaats waar een grote nieuwe zaagmachine komt te staan die te veel lawaai maakt. Zet de onderstaande preventiemaatregelen in de juiste volgorde.

Draag oorkappen. Wrong

Zet een geluidsdempend scherm om de zaagmachine heen. Correct

Ruil de nieuwe zaagmachine om voor een machine met een lager geluidsniveau. Wrong

Richt de werkplaats anders in, zodat je er minder last van hebt. Wrong

20. Je bent aan het werk op een bouwplaats. Je ziet een collega over de bouwlocatie lopen zonder dat hij de verplichte helm draagt. Wat ga je doen? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Je meldt dit bij je leidinggevende.goed

Je zegt tegen je collega dat hij de helm op moet zetten.goed

Je neemt contact op de Arbeidsinspectie (Inspectiedienst SZW).

Je zegt helemaal niets, je collega moet maar ervaren hoe dom hij bezig is.

21. Aziz is operationeel leidinggevende bij een saneringsbedrijf. Als leidinggevende heeft hij een belangrijk rol in het voorkomen van onveilig handelen van zijn medewerkers. Welke acties kan hij uitvoeren? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Aziz organiseert 1 keer per twee weken een overleg met zijn medewerkers over veilig werken.goed

Aziz stelt arbeidsomstandighedenbeleid voor zijn organisatie op.fout

Aziz werkt het arbobeleid uit in procedures en voorschriften.fout

Aziz voert periodieke inspecties uit tijdens de saneringswerkzaamheden.goed

22. Peter is directeur van een aannemersbedrijf. Wat is een taak van de directie bij het voorkomen van onveilige handelingen en onveilige situaties?

Toezien op de naleving van procedures en voorschriften.

Uitvoeren van periodieke inspecties.

Een meerjarenplan vaststellen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.goed

23. Wat is het V&G jaarplan?

Een uitvoeringsplan om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.goed

Een schriftelijk verslag van de resultaten van de RI&E.

Een analyse van de gevaren bij het uitvoeren van risicovolle taken.

24. Je bent leidinggevende bij een asbestsaneringsbedrijf. Je medewerker voert een LMRA uit en het blijkt dat er afwijkingen zijn ten opzichte van het werkplan. Wat moet je doen?

Je past de het werkplan direct aan en laat de medewerker doorgaan.fout

Je stopt direct alle werkzaamheden.goed

Niets, er is namelijk een werkvergunning.

25. Er is een nieuwe snijmachine geleverd. Deze is tijdelijk geplaatst in de bedrijfskantine. Welke acties moet je uitvoeren?

Plaatsen van rood/wit lint.

Plaatsen van geel/zwart lint.goed

Witte strepen plaatsen.

26. Klik op het juiste waarschuwingsbord bij de juiste betekenis.

Radioactieve stof Correct

Biologisch gevaar Correct

Laserstraal Correct

Gevaar voor elektrische spanning Correct

27. Waardoor wordt struikelen, uitglijden of verstappen vaak veroorzaakt?

Door het niet dragen van veiligheidsschoenen.goed

Door het ontbreken van een afzetlint langs een looppad.fout

Door de aanwezigheid van ledverlichting.

28. Hoe kun je inschatten of je te maken hebt met schadelijk geluid?

Als je op 4 meter afstand je stem moet verheffen om je verstaanbaar te maken.

Als je op normale gesprekafstand (1 meter) je stem moet verheffen.goed

Als je je mobiele telefoon niet kunt horen.

29. Melvin moet verlichting aanbrengen op een nieuwe werkplaats. Waar moet hij rekening mee houden?

Gebruik J voor Ja, N voor Nee.

De medewerkers die gaan werken op deze werkplaats moeten details kunnen waarnemen (J/N). N Wrong

Er moet geen weerspiegeling van licht zijn (J/N). J Correct

Er moet zo min mogelijk LED licht worden gebruikt (J/N). J Wrong

30. Op het hoofdkantoor van een aannemersbedrijf is een interne verhuizing. Ben moet zware dozen handmatig verplaatsen. Wat zijn belangrijk aandachtspunten bij het tillen van deze dozen voor Ben? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Ben moet zelf het tempo van tillen en verplaatsen kunnen bepalen.goed

Ben moet regelmatig korte pauze nemen.goed

Ben moet alle verdelen over kleinere dozen.fout

31. Selecteer de werkzaamheden bij de juiste lichaambescherming.

Wegwerpkleding Werken met gevaarlijke stoffen Correct

Signaalkleding Werken langs de weg in het donker Correct

Regenkleding Werken op de bouw met harde regen Correct

Antistatische kleding Omgeving met explosiegevaar Correct

32. Je gaat met een hoge drukreiniger een muur reinigen. Welk persoonlijke beschermingsmiddel draag je om je ogen en gezicht te beschermen?

Kunststofgelaatscherm.goed

Veiligheidsbril.

Ruimtezichtbril.fout

33. Gunther werkt in een omgeving met minder dan 19% zuurstof in de lucht. Welke adembescherming moet Gunther gebruiken? Meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

Verse-luchtkappen.goed

Volgelaatsmasker met luchtflessen.goed

Halfgelaatsmasker met P3 filter.fout

Halfgelaatsmasker met P2 filter.

34. Je gaat schoonmaakwerkzaamheden doen en daarvoor gebruik je een gevaarlijke stof. Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moet je in ieder geval gebruiken? Meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

Overall.

Beschermende kleding.goed

Veiligheidslaarzen.goed

Anti-statische schoenen.

Ruimtezichtbril.goed

35. Barry verplaatst een kleine machine met een handtakel. Hij moet zich aan een aantal veiligheidsmaatregelen houden. Wat is juist?

Gebruik J voor Ja, N voor Nee.

Hij moet deze klus samendoen met een collega (J/N). N Correct

Hij mag de handtakel niet overbelasten (J/N). J Correct

Hij moet de handtakel controleren voor gebruik. (J/N). J Correct

Hij moet de takel invetten voor gebruik (J/N). N Correct

36. Je gaat bij een bouwproject de mobiele hijskraan bedienen. Wat is juist met betrekking tot het bedienen van de mobiele hijskraan?

Gebruik J voor Ja, N voor Nee.

Bij temperaturen onder de -5 graden is hijsen niet meer veilig (J/N). N Correct

Je moet een hijsbewijs/hijscertificaat hebben (J/N). J Correct

Er moet een leidinggevende als asssistent aanwezig zijn. (J/N). J Wrong

Je mag de toegestane werkbelasting niet overschrijven (J/N). J Correct

37. Met een kettingzaag zaag je aan aantal bomen om. Het geluidsniveau hierbij is 90 dB(A). Aan welke maatregelen moet je je houden? Meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

Je moet de kettingzaag met twee handen bedienen.goed

Je moet vooraf controleren of de kettingzaag elke 5 jaar is gecontroleerd.

Je moet gehoorbescherming dragen.goed

Je moet adembescherming dragen.

38. Je werkt met een vast opgestelde slijpmachine. Waar moet je op letten?

Je controleert of de afstand tussen de leunspaan en de slijpsteen minimaal 8 mm is.fout

Je werkt minimaal met 2 personen.

Je moet de leunspaan regelmatig bijstellen.goed

Je moet het beschermruitje gebruiken.goed

Je moet de vervaldatum van de slijpsteen controleren.goed

39. Johan gaat hout zagen met een handcirkelzaag. Hij moet op een aantal punten letten voordat hij start met het zagen van hout. Wat is juist?

Er moet een beschermkap op de handcirkelzaag zitten.goed

Het spouwmes moet passen bij de diameter en de dikte van het zaagblad.goed

Het elektriciticiteitssnoer moet steeds achter de zaag blijven.goed

Johan moet een erkend SSVV diploma hebben.

Johan moet veiligheidshandschoenen dragen.fout

40. Mag er met een vorkheftruck worden gehesen?

Dat mag met geen enkele vorkheftruck.

Alleen als deze een speciale hijsinrichting heeft.goed

Dat mag alleen door te hijsen met hijsbanden om de lepels.fout

41. Martijn gaat in een werkplaats twee staalplaten autogeen lassen. Waar moet hij op letten?

De Acetyleen flessen moeten volledig horizontaal liggen.

Er moet een slangbreukbeveiliging op de gascilinders zitten.fout

Er moet een vlamterugslagbeveiliging op de gasflessen zitten.goed

42. Je gaat werken laswerkzaamheden doen in een kruipruimte. Wat is juist?

Gebruik J voor Ja, N voor Nee.

Je moet de gasflessen minimaal 1 meter van je afzetten (J/N). J Wrong

Je moet blusmiddelen binnen handbereik hebben (J/N). J Correct

Je moet zorgen voor plaatselijke afzuiging van de lasdampen (J/N). J Correct

Je moet de slangen controleren op lekken (J/N). J Correct

43. Je moet graven in de grond. Welke maatregel moet je nemen?

Maak gebruik van graafbakken met een getande rand.fout

Graaf proefsleuven binnen 1,5 meter van opgegeven bestaande leidingen.goed

Zorg dat er toestemming is van de omwonende.

44. Je bent bezig met schilderwerkzaamheden en je moet de rolsteiger verplaatsen. Wat is juist?

Gebruik J voor Ja, N voor Nee.

Je moet het verplaatsen altijd samen doen met een collega (J/N). N Correct

Je moet je verfmaterialen van de steiger afhalen voordat je gaat verplaatsen (J/N). J Correct

Je moet erop letten dat de stabilisatoren niet kunnen verschuiven tijdens het verrijden (J/N). J Correct

Alleen een opgeleide steigerbouwer mag de rolsteiger verplaatsen (J/N). N Correct

45. Tijdens je werk zie je een groot vierkant gat. Hier moet later een trap geplaatst worden. Hoe kun je ervoor zorgen dat je collega's niet door het gat vallen? Meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

De opening afdekken met een stevige houten plaat.goed

Een leuning plaatsen.goed

Een ladder over de opening leggen.

46. Je gaat schilderwerkzaamheden doen met een ladder. Welke beweringen zijn juist?

Je mag maximaal 2 uur per dag werken op een ladder.goed

De hoogte van een ladder mag maximaal 4 meter zijn.fout

Je moet een veilgheidsharnas dragen.

Er moet een stabiliteitsberekening aanwezig zijn.fout

47. Je werkt op 3 meter hoogte op een plat dak van een grote loods. Je werkt op 5 meter van de dakrand. Wat is juist?

Je brengt markering aan.goed

Je brengt dakrandbeveiliging aan.

Je draagt veiligheidsharnas.

48. Wat zijn de wettelijke verplichtingen bij graafwerkzaamheden? Meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

Het is verplicht om een melding te doen bij KLIC/Kadaster.goed

Er moet zorgvuldig worden gegraven.goed

De netbeheerder moet als toezichthouder aanwezig zijn.

Er mag alleen gegraven worden met een graafbak met een getande rand.fout

49. Wat houdt de 'Grondroerdersregeling' in?

Deze regeling stelt grenzen aan de maximale diepte van een afgraving.

Deze regeling verplicht iedereen die mechanisch gaat graven om vooraf informatie op te vragen bij het Klic of het Kadaster.goed

Deze regeling verbiedt het mengen van vervuilde grond uit een afgraving met schone grond.

50. Wat zijn de gevaren van cement?

Het is irriterend voor huid, ogen en ademhalingswegen.goed

Het kan leiden tot stoflongen.fout

Het is kankerverwekkend.

51. Zet het juiste gas bij de juiste kleurcodering.

Zuurstof Witte schouder Correct

Stikstof Kastanjebruine schouder Wrong

Koolstofdioxide Grijze schouder Correct

Acetyleen Zwarte schouder Wrong

52. Je gaat werken in een kruipruimte waar het zuurstofpercentage 18% is. Wat moet je doen?

De ruimte mechanisch beluchten.goed

De slangbreukbeveiliging controleren.

Je moet een wegwerpmasker dragen

53. Waar staat de grenswaarde van een gevaarlijke stof op vermeld?

Het etiket.

Het veiligheidsinformatieblad.goed

Het veiligheidsinformatieblad en het etiket.

54. Je komt op de werkplaats een aantal flessen met gevaarlijke stoffen tegen. Hierop staan pictogrammen. Plaats de gevaren bij de juiste pictogrammen.

Vliegt snel in brand, zelfs bij normale omgevingstemperatuur. Correct

Kan gemakkelijk exploderen als het in contact komt met vlam of vonk. Correct

Zijn gevaarlijk voor het milieu en voor dieren. Correct

Zijn giftig op de lange termijn. Correct

55. Welke invloed kunnen biologische stoffen op de mens hebben?

Biologische stoffen kunnen giftig zijn.goed

Biologische stoffen zijn natuurproducten en niet schadelijk.

Biologische stoffen zijn afbreekbaar en niet gevaarlijk.fout

56. Jeroen is leidinggevende bij een schildersbedrijf. Er moet geverfd worden in een besloten ruimte. Om te voorkomen dat je met de gevaarlijke stof in aanraking komt, moeten er maatregelen genomen worden volgens een bepaalde volgorde. Zet de maatregelen die Jeroen moet nemen in de goede volgorde.

Zorgen voor voldoende ventilatie in de besloten ruimte. Wrong

Gebruiken van onafhankelijke adembescherming. Wrong

Werken met een oplosmiddelvrije verf. Wrong

57. Wat is een gevaar bij het gebruik van verlengkabels en stekkerdozen?

Overbelasting van de kabel die kan leiden tot brand.goed

Lekstromen met gevaar voor elektrocutie.

Kortsluiting als teveel kabels en stekkers worden gebruikt.

58. Wat is een risico van statische elektriciteit?

Statische elektriciteit kan niet-geleidend materiaal doen ontbranden.

Statische elektriciteit kan leiden tot een vonkoverslag met kans op een explosie.goed

Statische elektriciteit kent nagenoeg geen risico's.

59. Wat verhoogt het risico op ongevallen met elektriciteit op je werkplek?

Het gebruik van oplaadbaar gereedschap.fout

Het gebruik van vonkvrij gereedschap.

Het gebruik van niet-geïsoleerd gereedschap.goed

60. Suzanne heeft een kwalificatie als een Voldoende Onderricht Persoon (VOP). Welke werkzaamheden aan elektrotechnische installaties mag zij doen?

Geen, ze is niet bevoegd om dit te doen.

Ze mag alleen onder toezicht van een VP-er werkzaamheden uitvoeren.goed

Ze mag alleen samen met een andere VOP-er de werkzaamheden uitvoeren.fout

61. Je werkt bij een metaalbewerkingsbedrijf. Er ontstaat een metaalbrand en je besluit deze te gaan blussen. Welk blusmiddel moet je gebruiken?

Schuim.

D-bluspoeder.goed

Zand.

62. Je bent een leeg kantoorpand aan het renoveren. Er ontstaat een brand. Wat moet je als eerste doen?

Voor je eigen veiligheid zorgen.goed

De brand gaan blussen.

Deuren en ramen sluiten.

63. Waarom is zand een goed blusmiddel voor ontvlambare vloeistoffen die over de grond verspreid zijn?

Zand sluit de zuurstoftoevoer af.goed

Zand vertraagt de verbranding.

Zand koelt de vloeistoffen af.

64. Hoe noemen we het begrip waarbij stoffen gaan branden zonder hulp van een ontstekingsbron?

Zelfontbrandingstemperatuur.goed

Vlampunt.

Ontstekingstemperatuur.

65. Waarop heeft een katalysator invloed bij een brand?

Het vlampunt van een vloeistof.

De rookontwikkeling van een brand.fout

De snelheid van het verbrandingsproces.goed

66. Je ziet een collega van een ladder vallen. Je collega is wel aanspreekbaar, maar hij kan zijn benen niet meer bewegen en heeft veel pijn. Wat moet je als eerste doen?

Je belt met je leidinggevende.

Je maakt foto's voor het ongevallenonderzoek.

Je belt een ambulance.goed

67. Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij het onderzoek na een ongeval? Meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

Dat het plaats vindt op de locatie van de het ongeval.goed

Dat het onderzoek plaatsvindt voordat de inspectiedienst SZW wordt ingelicht.fout

Dat er feiten en gegevens worden verzameld.goed

Dat er wordt gezocht naar de schuldige van het ongeval.

68. Bij een noodsituatie zijn drie fasen te onderscheiden. Zet de fasen in de juiste volgorde.

Het melden van de noodsituatie. Correct

De reddingsoperatie. Correct

Het beëindigen van de noodsituatie. Correct

69. Wat staat er onder andere in een bedrijfsnoodplan beschreven?

Welke stoffen en processen op het terrein voor een noodsituatie kunnen zorgen.

Wanneer de evacuatieoefening wordt gehouden.

Hoe noodsituaties moeten worden gemeld en afgemeld.goed

De handelswijze in geval van een noodsituatie.goed

70. Wat is een taak van de bedrijfshulpverlening?

Het verlenen van eerste hulp.goed

Het geven van veiligheidstrainingen.fout

Het verstrekken van Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

.

Dynmap

Discord

Over AgetownPvP

Goed georganiseerde en leuke (tot nu nog) vriendenserver waar al veel te doen is. Kingdom, Survival, Dynmap, Skyblock, Bedwars, Skywars, PvPArena, 1v1, veel Minigames, economisch systeem met mcMMO en shops en nog veel meer! 

Trailer: https://youtu.be/3aP-yiNN-Pc 

Heb je vragen?

AgetownPvP
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.